جهت مشاهده آیین نامه ها از لینک های زیر اقدام فرمایید


سرویسها و خدمات

صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی
صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی
صدور موافقت اصولی افزایش بخش و تجهیزات سرمایه ای
تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
فرآیند های پس از اخذ پروانه بهره بردای مانند: تغییر موسس، تغییر مسول فنی، تغییر نوبت کاری، افزایش بخش و تجهیزات